*ปอ. มาตรา ๑๓๕/๒
            ผู้ใด
                        (๑) ขู่เข็ญว่า จะกระทำ การก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์ อันควรเชื่อได้ว่า บุคคลนั้น จะกระทำการ ตามที่ขู่เข็ญจริง หรือ
                        (๒) สะสม กำลังพล หรือ อาวุธ จัดหา หรือ รวบรวม ทรัพย์สิน ให้ หรือ รับการฝึก การก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด หรือ สมคบกัน เพื่อ ก่อการร้าย หรือ กระทำความผิดใดๆ อันเป็น ส่วนของแผนการ เพื่อ ก่อการร้าย หรือ ยุยง ประชาชน ให้เข้ามีส่วน ในการก่อการร้าย หรือ รู้ว่ามี ผู้จะก่อการร้าย แล้วกระทำการใด อันเป็น การช่วยปกปิดไว้
            ผู้นั้น ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สองปี ถึง สิบปี และ ปรับตั้งแต่ สี่หมื่นบาท ถึง สองแสนบาท


*เพิ่มเติมโดย มาตรา ๔ แห่ง  พรก. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖