*ปอ. มาตรา ๑๓๕/๓
            ผู้ใด เป็น ผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิด ตาม มาตรา ๑๓๕/๑ หรือ มาตรา ๑๓๕/๒ ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับ ตัวการ ในความผิดนั้นๆ


*เพิ่มเติมโดย มาตรา ๔ แห่ง  พรก. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖