*ปอ. มาตรา ๑๓๕/๔
            ผู้ใด เป็น สมาชิก ของ คณะบุคคล ซึ่ง มี มติของ หรือ ประกาศ ภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคง แห่ง สหประชาชาติ กำหนดให้เป็น คณะบุคคล ที่มีการกระทำ อันเป็น การก่อการร้าย และ รัฐบาลไทย ได้ประกาศ ให้ความรับรอง มติ หรือ ประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้นั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน เจ็ดปี และ ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท


*เพิ่มเติมโดย มาตรา ๔ แห่ง  พรก. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖