ปอ. มาตรา ๑๘
            โทษ สำหรับลงแก่ ผู้กระทำความผิด มีดังนี้
                (๑) ประหารชีวิต
                (๒) จำคุก
                (๓) กักขัง
                (๔) ปรับ
                (๕) ริบทรัพย์สิน
             *โทษประหารชีวิต และ โทษจำคุกตลอดชีวิต มิให้นำมาใช้ แก่ ผู้ซึ่ง กระทำความผิด ในขณะที่มีอายุ ต่ำกว่า สิบแปดปี
             *ในกรณี ผู้ซึ่ง กระทำความผิด ในขณะที่มีอายุ ต่ำกว่า สิบแปดปี ได้กระทำความผิด ที่มีระวางโทษ ประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่า ระวางโทษดังกล่าว ได้เปลี่ยนเป็น ระวางโทษ จำคุก ห้าสิบปี
 

* วรรคสอง และ วรรคสาม เพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖