ปอ. มาตรา ๑๙*
            ผู้ใด ต้องโทษ ประหารชีวิต ให้ดำเนินการ ด้วยวิธีฉีดยา หรือ สารพิษ ให้ตาย 
            หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประหารชีวิต ให้เป็นไป ตามระเบียบ ที่กระทรวงยุติธรรม กำหนด โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
 

* แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
เดิม มาตรา ๑๙ มีเพียงวรรคเดียว คือ
    "ผู้ใด ต้องโทษประหารชีวิต ให้เอาไปยิงเสียให้ตาย"
ซึ่ง เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิต มาจากวิธีการเดิม คือ ตัดศีรษะ ตาม "กฎหมายลักษณอาญา ร.ศ. ๑๒๗" ที่บัญญัติไว้ว่า
    "ผู้ใด ต้องคำพิพากษา ให้ลงอาญา ประหารชีวิตร์ ท่านให้เอามันไปตัดศีร์ษะเสีย"

ระเบียบ ตาม วรรคสอง คือ ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิต พ.ศ. ๒๕๔๖

ใช้คำว่า ต้องโทษ ไม่ใช่ ต้องระวางโทษ
โทษประหารชีวิตแบบเดิม