ปอ. มาตรา ๑๙๙
            ผู้ใด ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือ ทำลาย ศพ หรือ ส่วนของศพ เพื่อ ปิดบัง การเกิด การตาย หรือ เหตุแห่งการตาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ