ปอ. มาตรา ๒๐
            บรรดาความผิด ที่กฎหมายกำหนด ให้ลงโทษ ทั้งจำคุก และ ปรับ ด้วยนั้น ถ้า ศาลเห็นสมควร จะลงแต่ โทษจำคุก ก็ได้