ปอ. มาตรา ๒๒๐
            ผู้ใด กระทำให้เกิดเพลิงไหม้ แก่ วัตถุใดๆ แม้เป็น ของตนเอง จนน่าจะ เป็นอันตราย แก่ บุคคลอื่น หรือ ทรัพย์ ของ ผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน เจ็ดปี และ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท
            ถ้า การกระทำความผิด ดังกล่าวใน วรรคแรก เป็นเหตุให้ เกิดเพลิงไหม้ แก่ ทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา ๒๑๘ ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๑๘