ปอ. มาตรา ๒๒๑
            ผู้ใด กระทำให้เกิดระเบิด จนน่าจะ เป็นอันตราย แก่ บุคคลอื่น หรือ ทรัพย์ ของ ผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน เจ็ดปี และ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท