ปอ. มาตรา ๒๗๙
            ผู้ใด กระทำอนาจาร แก่ เด็ก อายุ ยังไม่เกิน สิบห้าปี โดย เด็กนั้น จะยินยอม หรือไม่ ก็ตาม ต้องระวางโทษ จำคุก ไม่เกิน สิบปี หรือ ปรับ ไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า การกระทำความผิด ตาม วรรคแรก ผู้กระทำ ได้กระทำ โดย ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดย ใช้กำลังประทุษร้าย โดย เด็กนั้น อยู่ในภาวะ ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ โดย ทำให้เด็กนั้น เข้าใจผิดว่า ตนเป็น บุคคลอื่น ต้องระวางโทษ จำคุก ไม่เกิน สิบห้าปี หรือ ปรับ ไม่เกิน สามหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 

ข้อความในวรรคสอง ขนานกับ มาตรา ๒๗๖ และ มาตรา ๒๗๘
ในมาตรานี้ใช้คำว่า เด็ก ในขณะที่ใน มาตรา ๒๗๘ ใช้คำว่า บุคคล