ปอ. มาตรา ๒๘๒
            ผู้ใด เพื่อสนองความใคร่ ของ ผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ พาไป เพื่อการอนาจาร ซึ่ง ชายหรือหญิง แม้ผู้นั้น จะยินยอม ก็ตาม ต้องระวางโทษ จำคุก ตั้งแต่ หนึ่งปี ถึง สิบปี และ ปรับ ตั้งแต่ สองพันบาท ถึง สองหมื่นบาท
            ถ้า การกระทำความผิด ตาม วรรคแรก เป็นการกระทำแก่ บุคคล อายุเกิน สิบห้าปี แต่ยังไม่เกิน สิบแปดปี ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุก ตั้งแต่ สามปี ถึง สิบห้าปี และ ปรับ ตั้งแต่ หกพันบาท ถึง สามหมื่นบาท
            ถ้า การกระทำความผิด ตาม วรรคแรก เป็นการกระทำแก่ เด็ก อายุยังไม่เกิน สิบห้าปี ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุก ตั้งแต่ ห้าปี ถึง ยี่สิบปี และ ปรับ ตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาท ถึง สี่หมื่นบาท
            ผู้ใด เพื่อสนองความใคร่ ของ ผู้อื่น รับตัว บุคคล ซึ่ง มีผู้จัดหา ล่อไป หรือ พาไป ตาม วรรคแรก วรรคสอง หรือ วรรคสาม หรือ สนับสนุน ในการกระทำความผิด ดังกล่าว ต้องระวางโทษ ตามที่บัญญัติไว้ ใน วรรคแรก วรรคสอง หรือ วรรคสาม แล้วแต่กรณี