ปอ. มาตรา ๒๘๘
            ผู้ใด ฆ่า ผู้อื่น ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือ จำคุกตั้งแต่ สิบห้าปี ถึง ยี่สิบปี
 

การฆ่าตนเอง ไม่เป็นความผิด ตามกฎหมายไทย