ปอ. มาตรา ๒๘๙
            ผู้ใด
                (๑) ฆ่า บุพการี
                (๒) ฆ่า เจ้าพนักงาน ซึ่ง กระทำการตามหน้าที่ หรือ เพราะเหตุที่จะ กระทำ หรือ ได้กระทำการ ตามหน้าที่
                (๓) ฆ่า ผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงาน ในการที่ เจ้าพนักงาน นั้น กระทำตามหน้าที่ หรือ เพราะเหตุที่ บุคคลนั้น จะช่วย หรือ ได้ช่วย เจ้าพนักงาน ดังกล่าวแล้ว
                (๔) ฆ่า ผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน
                (๕) ฆ่า ผู้อื่น โดยทรมาน หรือ โดยกระทำ ทารุณโหดร้าย
                (๖) ฆ่า ผู้อื่น เพื่อตระเตรียมการ หรือ เพื่อความสะดวก ในการที่จะ กระทำความผิด อย่างอื่น หรือ
                (๗) ฆ่า ผู้อื่น เพื่อจะเอา หรือ เอาไว้ ซึ่ง ผลประโยชน์ อันเกิดแต่ การที่ ตนได้กระทำ ความผิดอื่น เพื่อปกปิด ความผิดอื่น ของตน หรือ เพื่อหลีกเลี่ยง ให้พ้นอาญา ในความผิดอื่น ที่ตนได้กระทำไว้
            ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต