ปอ. มาตรา ๒๙๐
            ผู้ใด มิได้มี เจตนาฆ่า แต่ ทำร้าย ผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ ผู้นั้น ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สามปี ถึง สิบห้าปี
            ถ้า ความผิดนั้น มีลักษณะ ประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๘๙ ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สามปี ถึง ยี่สิบปี