ปอ. มาตรา ๒๙๑
            ผู้ใด กระทำโดยประมาท และ การกระทำนั้น เป็นเหตุให้ ผู้อื่น ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สิบปี และ ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท