ปอ. มาตรา ๒๙๒
            ผู้ใด กระทำ ด้วยการปฏิบัติ อันทารุณ หรือ ด้วยปัจจัย คล้ายคลึงกัน แก่ บุคคล ซึ่ง ต้องพึ่งตน ในการดำรงชีพ หรือ ในการอื่นใด เพื่อให้บุคคลนั้น ฆ่าตนเอง ถ้า การฆ่าตนเองนั้น ได้เกิดขึ้น หรือ ได้มีการพยายาม ฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินเจ็ดปี และ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท