ปอ. มาตรา ๒๙๓
            ผู้ใด ช่วย หรือ ยุยง เด็ก อายุยัง ไม่เกิน สิบหกปี หรือ ผู้ซึ่ง ไม่สามารถเข้าใจว่า การกระทำของตน มีสภาพ หรือ สารสำคัญอย่างไร หรือ ไม่สามารถบังคับ การกระทำ ของตนได้ ให้ฆ่าตนเอง ถ้า การฆ่าตนเองนั้น ได้เกิดขึ้น หรือ ได้มีการพยายาม ฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ