ปอ. มาตรา ๒๙๔
            ผู้ใด เข้าร่วม ในการชุลมุนต่อสู้ ระหว่างบุคคล ตั้งแต่ สามคน ขึ้นไป และ บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่เข้าร่วม ในการนั้น หรือไม่ ถึงแก่ความตาย โดยการกระทำ ในการชุลมุนต่อสู้ นั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สองปี หรือ ปรับไม่เกิน สี่พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า ผู้ที่ เข้าร่วม ในการชุลมุนต่อสู้ นั้น แสดงได้ว่า ได้กระทำไป เพื่อห้าม การชุลมุนต่อสู้นั้น หรือ เพื่อป้องกัน โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้น ไม่ต้องรับโทษ
 

เปรียบเทียบ  มาตรา ๒๙๙