ปอ. มาตรา ๒๙๙
            ผู้ใด เข้าร่วม ในการชุลมุนต่อสู้ ระหว่างบุคคล ตั้งแต่ สามคน ขึ้นไป และ บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่เข้าร่วม ในการนั้น หรือไม่ รับอันตรายสาหัส โดยการกระทำ ในการชุลมุนต่อสู้นั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า ผู้ที่ เข้าร่วม ในการชุลมุนต่อสู้ นั้น แสดงได้ว่า ได้กระทำไป เพื่อ ห้าม การชุลมุนต่อสู้นั้น หรือ เพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้น ไม่ต้องรับโทษ
 

เปรียบเทียบ มาตรา ๒๙๔