ปอ. มาตรา ๓๐๙
            ผู้ใด ข่มขืนใจผู้อื่น ให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือ จำยอม ต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่า จะเกิดอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ ทรัพย์สิน ของผู้ถูกข่มขืนใจ นั้นเอง หรือ ของ ผู้อื่น หรือ โดย ใช้กำลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจ ต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือ จำยอม ต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สามปี หรือ ปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า ความผิดตาม วรรคแรก ได้กระทำโดยมี อาวุธ หรือ โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ตั้งแต่ ห้าคน ขึ้นไป หรือ ได้กระทำ เพื่อให้ ผู้ถูกข่มขืนใจ ทำ ถอน ทำให้เสียหาย หรือ ทำลาย เอกสารสิทธิ อย่างใด ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า กระทำโดย อ้างอำนาจ อั้งยี่ หรือ ซ่องโจร ไม่ว่า อั้งยี่ หรือ ซ่องโจรนั้น จะมีอยู่ หรือไม่ ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึง เจ็ดปี และ ปรับตั้งแต่ สองพันบาท ถึง หนึ่งหมื่นสี่พันบาท