ปอ. มาตรา ๓๑๐
            ผู้ใด หน่วงเหนี่ยว หรือ กักขัง ผู้อื่น หรือ กระทำด้วยประการใด ให้ผู้อื่น ปราศจาก เสรีภาพ ในร่างกาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า การกระทำความผิด ตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือ ต้องปราศจากเสรีภาพ ในร่างกายนั้น ถึงแก่ความตาย หรือ ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ ดังที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือ มาตรา ๒๙๘ นั้น