ปอ. มาตรา ๓๑๐ ทวิ
            ผู้ใด หน่วงเหนี่ยว หรือ กักขัง ผู้อื่น หรือ กระทำด้วยประการใด ให้ผู้อื่น ปราศจาก เสรีภาพในร่างกาย และ ให้ผู้อื่นนั้น กระทำการใด ให้แก่ ผู้กระทำ หรือ บุคคลอื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ห้าปี และ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท