ปอ. มาตรา ๓๑๑
            ผู้ใด กระทำโดยประมาท และ การกระทำนั้น เป็นเหตุให้ ผู้อื่น ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือ ต้องปราศจากเสรีภาพ ในร่างกาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า การกระทำความผิด ตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือ ต้องปราศจากเสรีภาพ ในร่างกายนั้น ถึงแก่ความตาย หรือ รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๙๑ หรือ มาตรา ๓๐๐