ปอ. มาตรา ๓๑๒
            ผู้ใด เพื่อจะเอาคนลงเป็นทาส หรือ ให้มีฐานะคล้ายทาส นำเข้าใน หรือ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จำหน่าย รับ หรือ หน่วงเหนี่ยว ซึ่ง บุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน เจ็ดปี และ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท