ปอ. มาตรา ๓๑๒ ทวิ
            ถ้า การกระทำความผิด ตาม มาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือ มาตรา ๓๑๒ เป็นการกระทำต่อ เด็ก อายุยังไม่เกิน สิบห้าปี ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สามปี ถึง สิบปี และ ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท
            ถ้า การกระทำความผิด ตาม วรรคแรก หรือ มาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือ มาตรา ๓๑๒ เป็นเหตุให้ ผู้ถูกกระทำ
                (๑) รับอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจ ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ ห้าปี ถึง สิบห้าปี และ ปรับไม่เกิน สามหมื่นบาท
                (๒) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกตลอดชีวิต หรือ จำคุกตั้งแต่ เจ็ดปี ถึง ยี่สิบปี
                (๓) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือ จำคุกตั้งแต่ สิบห้าปี ถึง ยี่สิบปี