ปอ. มาตรา ๓๑๒ ตรี
            ผู้ใด โดยทุจริต รับไว้จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ พาไป ซึ่ง บุคคล อายุเกิน สิบห้าปี แต่ยังไม่เกิน สิบแปดปี แม้ผู้นั้น จะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า การกระทำผิด ตามวรรคแรก เป็นการกระทำแก่ เด็ก อายุไม่เกิน สิบห้าปี ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน เจ็ดปี หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ