ปอ. มาตรา ๓๑๓
            ผู้ใด เพื่อให้ได้มา ซึ่ง ค่าไถ่
                (๑) เอาตัว เด็ก อายุไม่เกิน สิบห้าปี ไป
                (๒) เอาตัว บุคคล อายุกว่า สิบห้าปี ไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำ ผิดคลองธรรม หรือ ใช้วิธีข่มขืนใจ ด้วยประการอื่นใด หรือ
                (๓) หน่วงเหนี่ยว หรือ กักขัง บุคคลใด
            ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สิบห้าปี ถึง ยี่สิบปี และ ปรับตั้งแต่ สามหมื่นบาท ถึง สี่หมื่นบาท หรือ จำคุกตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต
            ถ้า การกระทำความผิด ตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือ ผู้ถูกกักขังนั้น รับอันตรายสาหัส หรือ เป็นการกระทำ โดยทรมาน หรือ โดยทารุณโหดร้าย จนเป็นเหตุให้ ผู้ถูกกระทำนั้น รับอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจ ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต
            ถ้า การกระทำความผิดนั้น เป็นเหตุให้ ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือ ผู้ถูกกักขังนั้น ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต