ปอ. มาตรา ๓๑๔
            ผู้ใด เป็นผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิด ตาม มาตรา ๓๑๓ ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับ ตัวการ ในความผิดนั้น