ปอ. มาตรา ๓๑๕
            ผู้ใด กระทำการ เป็นคนกลาง โดย เรียก รับ หรือ ยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อย่างใด ที่มิควรได้ จากผู้กระทำความผิด ตาม มาตรา ๓๑๓ หรือ จากผู้ที่จะให้ ค่าไถ่ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สิบห้าปี ถึง ยี่สิบปี และ ปรับตั้งแต่ สามหมื่นบาท ถึง สี่หมื่นบาท หรือ จำคุกตลอดชีวิต