ปอ. มาตรา ๓๑๖
            ถ้า ผู้กระทำความผิด ตาม มาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๑๔ หรือ มาตรา ๓๑๕ จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือ ผู้ถูกกักขัง ได้รับเสรีภาพ ก่อน ศาลชั้นต้น พิพากษา โดยผู้นั้น มิได้รับ อันตรายสาหัส หรือ ตกอยู่ในภาวะ อันใกล้จะเป็น อันตรายต่อชีวิต ให้ลงโทษ น้อยกว่า ที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง