ปอ. มาตรา ๓๑๗
            ผู้ใด โดยปราศจาก เหตุอันสมควร พราก เด็ก อายุยังไม่เกิน สิบห้าปี ไปเสียจาก บิดามารดา หรือ ผู้ดูแล ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สามปี ถึง สิบห้าปี และ ปรับตั้งแต่ หกพันบาท ถึง สามหมื่นบาท
            ผู้ใด โดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือ รับตัว เด็ก ซึ่ง ถูกพราก ตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับ ผู้พรากนั้น
            ถ้า ความผิดตามมาตรานี้ ได้กระทำ เพื่อหากำไร หรือ เพื่อการอนาจาร ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ ห้าปี ถึง ยี่สิบปี และ ปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาท ถึง สี่หมื่นบาท