ปอ. มาตรา ๓๑๘
            ผู้ใด พรากผู้เยาว์ อายุกว่า สิบห้าปี แต่ยังไม่เกิน สิบแปดปี ไปเสียจาก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้น ไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สองปี ถึง สิบปี และ ปรับตั้งแต่ สี่พันบาท ถึง สองหมื่นบาท
            ผู้ใด โดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือ รับตัว ผู้เยาว์ ซึ่ง ถูกพราก ตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับ ผู้พรากนั้น
            ถ้า ความผิดตาม มาตรานี้ ได้กระทำ เพื่อหากำไร หรือ เพื่อการอนาจาร ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สามปี ถึง สิบห้าปี และ ปรับตั้งแต่ หกพันบาท ถึง สามหมื่นบาท