ปอ. มาตรา ๔
            ผู้ใด กระทำความผิด ในราชอาณาจักร ต้องรับโทษ ตามกฎหมาย
            การกระทำความผิด ในเรือไทย หรือ อากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่า กระทำความผิด ในราชอาณาจักร
 

ราชอาณาจักร มีในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ให้ถือว่ากระทำผิดในราชอาณาจักร มีใน
มาตรา ๔ ในเรือไทย หรือ อากาศยานไทย
มาตรา ๕ ส่วนใดส่วนหนึ่ง, ผล, ตระเตรียมการ หรือ พยายาม
มาตรา ๖ ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน