ปอ. มาตรา ๕
            ความผิดใด ที่การกระทำ แม้แต่ ส่วนหนึ่งส่วนใด ได้กระทำ ในราชอาณาจักร ก็ดี ผลแห่งการกระทำ เกิดในราชอาณาจักร โดยผู้กระทำ ประสงค์ให้ผลนั้น เกิดในราชอาณาจักร หรือ โดยลักษณะแห่งการกระทำ ผลที่เกิดขึ้นนั้น ควรเกิดในราชอาณาจักร หรือ ย่อมเล็งเห็นได้ว่า ผลนั้น จะเกิดในราชอาณาจักร ก็ดี ให้ถือว่า ความผิดนั้น ได้กระทำ ในราชอาณาจักร
            ในกรณี การตระเตรียมการ หรือ พยายามกระทำการใด ซึ่ง กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แม้การกระทำนั้น จะได้กระทำ นอกราชอาณาจักร ถ้าหาก การกระทำนั้น จะได้กระทำตลอดไป จนถึงขั้น ความผิดสำเร็จ ผลจะเกิดขึ้น ในราชอาณาจักร ให้ถือว่า การตระเตรียมการ หรือ พยายามกระทำความผิดนั้น ได้กระทำ ในราชอาณาจักร
 

ให้ถือว่ากระทำผิดในราชอาณาจักร มีใน
มาตรา ๔ ในเรือไทย หรือ อากาศยานไทย
มาตรา ๕ ส่วนใดส่วนหนึ่ง, ผล, ตระเตรียมการ หรือ พยายาม
มาตรา ๖ ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน