*ปอ. มาตรา ๕๖
            ผู้ใด กระทำความผิด ซึ่ง มีโทษจำคุก และ ในคดีนั้น ศาลจะลงโทษจำคุก ไม่เกินสามปี ถ้า ไม่ปรากฏว่า ผู้นั้น ได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือ ปรากฏว่า ได้รับโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษ สำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ เมื่อ ศาลได้คำนึงถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และ สิ่งแวดล้อม ของผู้นั้น หรือ สภาพความผิด หรือ เหตุอื่นอันควรปรานี แล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่า ผู้นั้น มีความผิด แต่ รอการกำหนดโทษไว้ หรือ กำหนดโทษ แต่ รอการลงโทษไว้ แล้ว ปล่อยตัวไป เพื่อ ให้โอกาสผู้นั้น กลับตัว ภายในระยะเวลา ที่ศาล จะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกิน ห้าปี นับแต่ วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนด เงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติ ของผู้นั้นด้วย หรือไม่ ก็ได้
            เงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติ ของผู้กระทำความผิดนั้น ศาลอาจกำหนด ข้อเดียว หรือ หลายข้อ ดังต่อไปนี้
                (๑) ให้ไปรายงานตัว ต่อเจ้าพนักงาน ที่ศาลระบุไว้ เป็นครั้งคราว เพื่อ เจ้าพนักงาน จะได้สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือ ตักเตือน ตามที่เห็นสมควร ในเรื่องความประพฤติ และ การประกอบอาชีพ หรือ จัดให้กระทำ กิจกรรมบริการสังคม หรือ สาธารณประโยชน์ ตามที่เจ้าพนักงาน และ ผู้กระทำความผิด เห็นสมควร
                (๒) ให้ฝึกหัด หรือ ทำงานอาชีพ อันเป็นกิจจะลักษณะ
                (๓) ให้ละเว้น การคบหาสมาคม หรือ การประพฤติใด อันอาจนำไปสู่ การกระทำความผิด ในทำนองเดียวกันอีก
                (๔) ให้ไปรับการบำบัดรักษา การติดยาเสพย์ติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกาย หรือ จิตใจ หรือ ความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่ และ ตามระยะเวลา ที่ศาลกำหนด
                (๕) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาล เห็นสมควรกำหนด เพื่อ แก้ไข ฟื้นฟู หรือ ป้องกัน มิให้ ผู้กระทำความผิด กระทำ หรือ มีโอกาส กระทำ ความผิดขึ้นอีก
            เงื่อนไข ตามที่ศาล ได้กำหนด ตามความในวรรคก่อนนั้น ถ้า ภายหลัง ความปรากฏแก่ศาล ตามคำขอ ของผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการ หรือ เจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่ การควบคุมความประพฤติ ของผู้กระทำความผิด ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อ ศาลเห็นสมควร ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือ เพิกถอน ข้อหนึ่งข้อใดเสีย ก็ได้ หรือ จะกำหนด เงื่อนไขข้อใด ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ที่ศาลยังมิได้กำหนดไว้ เพิ่มเติมขึ้นอีก ก็ได้
 

* ยกเลิกความเดิม โดย มาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ ที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕