ปอ. มาตรา ๖
            ความผิดใด ที่ได้กระทำ ในราชอาณาจักร หรือ ที่ประมวลกฎหมายนี้ ถือว่า ได้กระทำ ในราชอาณาจักร แม้การกระทำของ ผู้เป็นตัวการด้วยกัน ของ ผู้สนับสนุน หรือ ของ ผู้ใช้ให้กระทำความผิด นั้น จะได้กระทำ นอกราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่า ตัวการ ผู้สนับสนุน หรือ ผู้ใช้ให้กระทำ ได้กระทำ ในราชอาณาจักร
 

ให้ถือว่ากระทำผิดในราชอาณาจักร มีใน
มาตรา ๔ ในเรือไทย หรือ อากาศยานไทย
มาตรา ๕ ส่วนใดส่วนหนึ่ง, ผล, ตระเตรียมการ หรือ พยายาม
มาตรา ๖ ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน