ปอ. มาตรา ๖๘
            ผู้ใด จำต้องกระทำการใด เพื่อ ป้องกัน สิทธิของตน หรือ ของผู้อื่น ให้พ้นภยันตราย ซึ่ง เกิดจาก การประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมาย และ เป็นภยันตราย ที่ใกล้จะถึง ถ้า ได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้น เป็นการป้องกัน โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้น ไม่มีความผิด
 

ไม่มีความผิด เป็นการยกเว้นความผิด มีใน
            มาตรา ๓๐๕
            มาตรา ๓๒๙
            มาตรา ๓๓๑