ปอ. มาตรา ๘๗
            ในกรณีที่ มีการกระทำความผิด เพราะมี ผู้ใช้ให้กระทำความผิดตาม มาตรา ๘๔ เพราะมี ผู้โฆษณาหรือประกาศ แก่บุคคลทั่วไป ให้กระทำความผิด ตาม มาตรา ๘๕ หรือ โดยมี ผู้สนับสนุนตาม มาตรา ๘๖ ถ้า ความผิดที่เกิดขึ้นนั้น ผู้กระทำ ได้กระทำไป เกินขอบเขตที่ใช้ หรือ ที่โฆษณาหรือประกาศ หรือ เกินไปจากเจตนาของผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศ แก่บุคคลทั่วไป ให้กระทำความผิด หรือ ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด แล้วแต่กรณี ต้องรับผิดทางอาญา เพียงสำหรับความผิด เท่าที่อยู่ในขอบเขตที่ใช้ หรือ ที่โฆษณาหรือประกาศ หรือ อยู่ในขอบเขตแห่งเจตนา ของ ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด เท่านั้น แต่ถ้า โดยพฤติการณ์ อาจเล็งเห็นได้ว่า อาจเกิดการกระทำความผิด เช่นที่เกิดขึ้นนั้นได้จาก การใช้ การโฆษณาหรือประกาศ หรือ สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป ให้กระทำความผิด หรือ ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด แล้วแต่กรณี ต้องรับผิดทางอาญา ตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้น
            ในกรณีที่ ผู้ถูกใช้ ผู้กระทำตามคำโฆษณาหรือประกาศ แก่บุคคลทั่วไป ให้กระทำความผิด หรือ ตัวการในความผิด จะต้องรับผิดทางอาญา มีกำหนดโทษ สูงขึ้น เพราะอาศัยผลที่เกิดจาก การกระทำความผิด ผู้ใช้ให้กระทำความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศ แก่บุคคลทั่วไป ให้กระทำความผิด หรือ ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด แล้วแต่กรณี ต้องรับผิดทางอาญา ตามความผิด ที่มีกำหนดโทษ สูงขึ้นนั้นด้วย แต่ถ้า โดยลักษณะของความผิด ผู้กระทำ จะต้องรับผิดทางอาญา มีกำหนดโทษ สูงขึ้น เฉพาะเมื่อ ผู้กระทำ ต้องรู้ หรือ อาจเล็งเห็นได้ว่า จะเกิดผลเช่นนั้นขึ้น ผู้ใช้ให้กระทำความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศ แก่บุคคลทั่วไป ให้กระทำความผิด หรือ ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด จะต้องรับผิดทางอาญา ตามความผิด ที่มีกำหนดโทษ สูงขึ้น ก็เฉพาะ เมื่อตนได้รู้ หรือ อาจเล็งเห็นได้ว่า จะเกิดผล เช่นที่เกิดขึ้นนั้น