ปอ. มาตรา ๘๘
            ถ้า ความผิด ที่ได้ใช้ ที่ได้โฆษณาหรือประกาศ แก่ บุคคลทั่วไป ให้กระทำ หรือ ที่ได้สนับสนุนให้กระทำ ได้กระทำถึงขั้น ลงมือกระทำความผิด แต่ เนื่องจาก การเข้าขัดขวาง ของ ผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศ หรือ ผู้สนับสนุน ผู้กระทำ ได้กระทำไปไม่ตลอด หรือ กระทำไปตลอดแล้ว แต่ การกระทำนั้น ไม่บรรลุผล ผู้ใช้ หรือ ผู้โฆษณาหรือประกาศ คงรับผิด เพียงที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๘๔ วรรคสอง หรือ มาตรา ๘๕ วรรคแรก แล้วแต่กรณี ส่วน ผู้สนับสนุนนั้น ไม่ต้องรับโทษ