ปอ. มาตรา ๘๙
            ถ้ามี เหตุส่วนตัว อันควร ยกเว้นโทษ ลดโทษ หรือ เพิ่มโทษ แก่ ผู้กระทำความผิด คนใด จะนำเหตุนั้น ไปใช้ แก่ ผู้กระทำความผิด คนอื่น ในการกระทำความผิดนั้นด้วย ไม่ได้ แต่ถ้า เหตุอันควร ยกเว้นโทษ ลดโทษ หรือ เพิ่มโทษ เป็น เหตุในลักษณะคดี จึงให้ใช้แก่ ผู้กระทำความผิด ในการกระทำความผิดนั้น ด้วยกันทุกคน