ปอ. มาตรา ๙๐
            เมื่อ การกระทำใด อันเป็น กรรมเดียว เป็นความผิด ต่อกฎหมาย หลายบท ให้ใช้กฎหมาย บทที่มีโทษหนักที่สุด ลงโทษแก่ ผู้กระทำความผิด