ปอ. มาตรา ๙๑
            เมื่อ ปรากฏว่า ผู้ใด ได้กระทำการ อันเป็นความผิด หลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้น ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ ไม่ว่าจะมีการ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือ ลดมาตราส่วนโทษ ด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษ ทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้น ต้องไม่เกินกำหนด ดังต่อไปนี้
                (๑) สิบปี สำหรับกรณีความผิด กระทงหนักที่สุด มีอัตราโทษจำคุก อย่างสูง ไม่เกิน สามปี
                (๒) ยี่สิบปี สำหรับกรณีความผิด กระทงหนักที่สุด มีอัตราโทษจำคุก อย่างสูง เกิน สามปี แต่ ไม่เกิน สิบปี
                (๓) ห้าสิบปี สำหรับกรณีความผิด กระทงหนักที่สุด มีอัตราโทษจำคุก อย่างสูง เกิน สิบปี ขึ้นไป เว้นแต่ กรณีที่ศาลลงโทษ จำคุกตลอดชีวิต