หน้าแรก กฎหมายจากข่าว

ผู้มาเยือน

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กฎหมายจากข่าว
ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม

ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กพ. ๕๘ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๒ และ ๒๓ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ กพ. ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๒๒
ฉบับที่ ๒๓

 
ผู้ค้ำประกันหนี้มีเฮ

ได้มีประกาศ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ บทบัญญัติของ ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอ ที่จะคุ้มครอง สิทธิ และ ให้ความเป็นธรรมแก่ ผู้ค้ำประกัน และ ผู้จำนอง ซึ่ง มิใช่ ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็น เพียงบุคคลภายนอก ที่ยอมผูกพันตน ต่อเจ้าหนี้ ในการที่จะ ชำระหนี้แทนลูกหนี้ เท่านั้น โดยข้อเท็จจริง ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่า เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ ซึ่ง เป็นสถาบันการเงิน หรือ ผู้ประกอบอาชีพให้กู้ยืม มักจะอาศัยอำนาจต่อรอง ที่สูงกว่า หรือ ความได้เปรียบ ในทางการเงิน กำหนดข้อตกลง อันเป็นการยกเว้น สิทธิ ของ ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนอง ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือ ให้ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนองต้องรับผิด เสมือนเป็น ลูกหนี้ชั้นต้น กรณีจึงส่งผลให้ ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนอง ซึ่ง เป็นประชาชนทั่วไป ไม่ได้รับ ความคุ้มครอง ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย รวมทั้ง ต้องกลายเป็น ผู้ถูกฟ้องล้มละลาย อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ ผู้ค้ำประกัน และ ผู้จำนอง จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

PDF

 
ยื่น ศาลรธน.พิจารณา ปอ. 112
ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายคารม พลพรกลาง ทนายความกลุ่ม นปช. ยื่นหนังสือ ให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ความผิดฐานหมิ่นสถาบัน ขัด รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และ มาตรา 29 หรือไม่ เพราะไม่ได้มีการกำหนดโทษขั้นต่ำความผิด ตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่อเปรียบเทียบกับ ความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 116 ในหมวดว่าด้วย ความมั่นคง ฐานละเมิดกฎหมายบ้านเมือง หรือ ยุยง ปลุกปั่น ให้คนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ซึ่ง ถือว่าเป็นกฎหมายที่คุ้มครองรัฐ หรือ ประเทศชาติ แต่กลับไม่บัญญัติอัตราโทษขั้นต่ำ คือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี แต่ กฎหมายอาญา มาตรา 112 ได้กำหนดโทษไว้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงเห็นว่า หลักการบัญญัติ มาตรา 112 ไม่เป็นไป ตามหลักสัดส่วน และ ทำให้สถานะของ พระมหากษัตริย์ อยู่เหนือกฎหมาย ซึ่ง เป็นการขัด รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 นอกจากนี้ ตามความผิด มาตรา 112 ยังไม่ให้โอกาส ผู้ถูกกล่าวหา พิสูจน์ตนเองไม่ได้กระทำความผิด ขัดกับ สถานะพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตย ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
อ่านเพิ่มเติม...
 
พรฎ. ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ม. ๗ แห่ง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม ปวอ. ฉบับที่ ๒๑

เนื่องจาก ปัจจุบัน ยังคงมีปัญหา การขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ประกอบกับ ภารกิจหลัก ของ แพทย์ จะต้อง รักษาพยาบาล ผู้ป่วย ทำให้ แพทย์ ไม่อาจ เข้าร่วม ชันสูตรพลิกศพ ในที่เกิดเหตุได้ รวมทั้ง จำนวน แพทย์ ซึ่ง จะทำการ ชันสูตรพลิกศพ ตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความทางอาญา มีจำนวน ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้ แพทย์ ตาม มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ของ โรงพยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ที่ ผ่านการอบรม ทางนิติเวชศาสตร์ ไปร่วม ตรวจชันสูตรพลิกศพ ในที่เกิดเหตุ ในเบื้องต้น แทน ในกรณีที่ ต้อง ชันสูตรพลิกศพ ตาม มาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ต่อไป สมควร ขยายระยะเวลา การใช้บังคับ มาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีก จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด พรฎ.

 
ครม. เห็นชอบ ร่างพรบ.เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่าง พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....รวม 3 ฉบับ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เสนอ และ ให้เสนอ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา เป็นเรื่องด่วน และ แจ้งให้ คณะกรรมการประสานงาน สภาผู้แทนราษฎร ไปพร้อมกัน  
สาระสำคัญ ของ ร่าง พระราชบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 7
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้