หน้าแรก
กรรมาธิการ พิจารณา ร่าง พรบ. การประกอบโรคศิลปะ และ สถานพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล

ด้วยในคราว ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ พิจารณาและลงมติ รับหลักการแห่ง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และ ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และ ตั้ง กรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา

รายละเอียด

 
กรรมาธิการ พิจารณา ร่าง พรบ การแพทย์แผนไทย PDF พิมพ์ อีเมล

ด้วยในคราว ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุม ได้พิจารณาและลงมติ ตั้ง กรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ซึ่ง มีผู้เสนอ รวม ๓ ฉบับ คือ ฉบับ ของ นายอร่าม อามระดิษ กับ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๒๒๗ คน ฉบับของ นายอสิมะหะมัดยังกี กับคณะ และ ฉบับของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ โดย ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็น ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว และ สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว (ชุดที่ ๒๓) ได้พิจารณาใน วาระที่สอง เรียงตามลำดับมาตรา จนถึงมาตรา ๕ จนมี พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ต่อมา รัฐสภา ได้มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติต่อไป ตามที่ คณะรัฐมนตรี ร้องขอ ตาม มาตรา ๑๕๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รายละเอียด

 
ครม. เห็นชอบ ร่างพรบ.เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ PDF พิมพ์ อีเมล

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่าง พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....รวม 3 ฉบับ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เสนอ และ ให้เสนอ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา เป็นเรื่องด่วน และ แจ้งให้ คณะกรรมการประสานงาน สภาผู้แทนราษฎร ไปพร้อมกัน  
สาระสำคัญ ของ ร่าง พระราชบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม...
 
งบประมาณ ๒๕๕๕ PDF พิมพ์ อีเมล


พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควร ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ตั้งเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปใน พระราชบัญญัตินี้

รายละเอียด

 
เริ่มพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบฯ 55 2.3 ล้านล้านบาท แล้ว PDF พิมพ์ อีเมล

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็น ประธานการประชุมสภาฯ เพื่อ พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (พ.ร.บ.งบฯ) จำนวน 2,380,000 ล้านบาท ในวาระ 2 หลังจากที่ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2555 พิจารณาแล้วเสร็จ

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 3 จาก 5
 

อุณหภูมิวันนี้