เริ่มพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบฯ 55 2.3 ล้านล้านบาท แล้ว พิมพ์

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็น ประธานการประชุมสภาฯ เพื่อ พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (พ.ร.บ.งบฯ) จำนวน 2,380,000 ล้านบาท ในวาระ 2 หลังจากที่ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2555 พิจารณาแล้วเสร็จ

โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ฐานะ ประธานกมธ. ได้เสนอ รายงานการพิจารณาต่อ ที่ประชุม ว่า สาระสำคัญในการพิจารณาของกมธ. มีดังนี้ คือ ได้ปรับลด งบประมาณลง จำนวน 43,429 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้น กรรมาธิการฯ ได้ปรับเพิ่ม งบประมาณรายการต่างๆ ที่ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ รวมถึงหน่วยงานของ รัฐสภา, ศาล
ประธานกมธ. กล่าวอีกว่า สำหรับ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้ขอแปรญัตติ ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 168 วรรค 9 ในวงเงินเท่ากับ วงเงินที่ปรับลด รวมวงเงินที่ปรับเพิ่ม 43,429 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น การเพิ่ม ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ กองทุนหมุนเวียน จำนวน 32,354 ล้านบาท เพื่อ ดำเนินนโยบายสำคัญ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ และ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ,การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการกีฬา ศักยภาพหมู่บ้านชุมชน , จัดสรรให้ องค์กรส่วนท้องถิ่น 10,227 ล้านบาท เพื่อ สนับสนุนการพัฒนา องค์กรส่วนท้องถิ่น ที่จำเป็นเร่งด่วน , จัดสรรเพิ่มให้ หน่วยงานของ รัฐสภา หน่วยงานของ ศาล หน่วยงานของ องค์กรอิสระ และ หน่วยงานตาม รัฐธรรมนูญ จำนวน 847 ล้านบาท เพื่อ สนับสนุนให้หน่วยงาน ดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กมธ. ในการพิจารณา ได้ให้ความสำคัญกับ ผลการดำเนินงาน เป้าหมายการดำเนินการ ที่ผ่านมา เพื่อให้ดำเนินการ ตาม วงเงินงบประมาณ ที่กำหนดไว้ 2,380,000 ล้านบาท