กรรมาธิการ พิจารณา ร่าง พรบ การแพทย์แผนไทย พิมพ์

ด้วยในคราว ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุม ได้พิจารณาและลงมติ ตั้ง กรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ซึ่ง มีผู้เสนอ รวม ๓ ฉบับ คือ ฉบับ ของ นายอร่าม อามระดิษ กับ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๒๒๗ คน ฉบับของ นายอสิมะหะมัดยังกี กับคณะ และ ฉบับของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ โดย ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็น ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว และ สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว (ชุดที่ ๒๓) ได้พิจารณาใน วาระที่สอง เรียงตามลำดับมาตรา จนถึงมาตรา ๕ จนมี พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ต่อมา รัฐสภา ได้มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติต่อไป ตามที่ คณะรัฐมนตรี ร้องขอ ตาม มาตรา ๑๕๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รายละเอียด