กรรมาธิการ พิจารณา ร่าง พรบ. การประกอบโรคศิลปะ และ สถานพยาบาล พิมพ์

ด้วยในคราว ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ พิจารณาและลงมติ รับหลักการแห่ง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และ ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และ ตั้ง กรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา

รายละเอียด