สนช.โหวต พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 พิมพ์

ที่ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบให้วาระเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นวาระเร่งด่วน โดย นายตวง อันทะไชย เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงชื่อเดียว ต่อมา มีการลงคะแนนโดยการขานชื่อ โดยมีคะแนนเห็นชอบ 191 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 3 คะแนน ซึ่ง เป็นคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิก ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความเห็นชอบ ในการเสนอแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี