ครม. ประยุทธ์ ๑ พิมพ์

 มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๒ คน ตามมาตรา ๑๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗)

PDF