ครม. เห็นชอบ ร่างพรบ.เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ พิมพ์

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่าง พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....รวม 3 ฉบับ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เสนอ และ ให้เสนอ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา เป็นเรื่องด่วน และ แจ้งให้ คณะกรรมการประสานงาน สภาผู้แทนราษฎร ไปพร้อมกัน  
สาระสำคัญ ของ ร่าง พระราชบัญญัติ

1. ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
1.1 กำหนดให้มี สภาการแพทย์แผนไทย มีฐานะเป็น นิติบุคคล โดย มี วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และ ที่มาของ รายได้ สภาการแพทย์แผนไทย ตามที่กำหนด (ร่าง มาตรา 7 ถึง ร่าง มาตรา 10)
1.2 กำหนด คุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้าม สิทธิและหน้าที่ และ การสิ้นสุด ของ สมาชิกภาพ ของ สมาชิก สภาการแพทย์แผนไทย กำหนด คุณสมบัติ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย (ร่าง มาตรา 12 ถึง ร่าง มาตรา 15)
1.3 กำหนดให้มี คณะกรรมการ สภาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย กรรมการ โดยตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งเป็น ผู้แทนสถาบันการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ซึ่งได้รับเลือกตั้ง จากสมาชิก กำหนด อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง (ร่าง มาตรา 16 และ ร่าง มาตรา 21 ถึง ร่างมาตรา 24)
1.4 กำหนด หลักเกณฑ์การเลือก นายกสภา การแพทย์แผนไทย กรรมการอื่น ๆ และ ให้ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เลือก กรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ (ร่าง มาตรา 18)
1.5 กำหนด หลักเกณฑ์การควบคุม การประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตร คุณสมบัติ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต (ร่าง มาตรา 29 ถึง ร่าง มาตรา 33)
1.6 กำหนด หลักเกณฑ์การกล่าวโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย การแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ จรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการฯ หลักเกณฑ์ และ วิธีการสอบสวน และ อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ของ คณะกรรมการ ตลอดจน หลักเกณฑ์ การเพิกถอนใบอนุญาต (ร่าง มาตรา 35 ถึง ร่าง มาตรา 47)
1.7 กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ ยื่นอุทธรณ์ และ วิธีพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่ง ไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต และ การพักใช้ใบอนุญาต หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ร่าง มาตรา 51 ถึง ร่าง มาตรา 53)
1.8 กำหนด บทกำหนดโทษ สำหรับผู้ฝ่าฝืน โดยมีโทษ จำคุก และ ปรับ และ กำหนด บทเฉพาะกาล เพื่อรองรับ การกระทำต่าง ๆ (ร่าง มาตรา 54 ถึง ร่าง มาตรา 64)
2. ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 แก้ไขเพิ่มเติม องค์ประกอบ คณะกรรมการ การประกอบโรคศิลปะ คุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้าม ของ กรรมการ (ร่าง มาตรา 5 และ ร่าง มาตรา 6)
2.2 แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ การเลือกตั้ง กรรมการวิชาชีพ ของ แต่ละ สาขาวิชาชีพ วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง ของ กรรมการวิชาชีพ (ร่าง มาตรา 10)
3. ร่าง พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.1 แก้ไขเพิ่มเติม คำนิยาม “สถานพยาบาล” “ผู้ประกอบวิชาชีพ” (ร่าง มาตรา 3 และ ร่าง มาตรา 4)
3.2 แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การออก ใบอนุญาต ให้ดำเนินการ สถานพยาบาล การแสดงรายละเอียด ของ สถานพยาบาล และ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของ ผู้ดำเนินการ สถานพยาบาล (ร่าง มาตรา 5 ถึง ร่าง มาตรา 7)